ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

H «Fasma Hellas» είναι προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τη διαχείριση της Ποιότητας. Η δέσμευση της ηγεσίας αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό στόχο  της διοίκησης.

Η φιλοσοφία της «Fasma Hellas» στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες της.

H «Fasma Hellas» δεν προτείνει ποτέ κάτι στον πελάτη της το οποίο δεν θα επιφέρει πραγματική επιχειρηματική αξία και ανταμοιβή στην επένδυσή του. Εκτός από τη βασική της φιλοσοφία, στρατηγικός της στόχος είναι να αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη και αρωγό των πελατών της, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την Ποιότητα ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής της. Αφετηρία της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της διοίκησης και του προσωπικού της για την αξιόπιστη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εταιρικών σχέσεων.

Μέσα από τη θέσπιση και τη συνεχή, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό του Συστήματος Διαχείρισης, η «Fasma Hellas» δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής  Διαχείρισης Ποιότητας, η διοίκηση της εταιρείας ενθαρρύνει τη διασφάλιση της ποιότητας, στη συνεχή βελτίωση και καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη(ν):

 1. αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
 2. συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της διαδικασίας υποστήριξης των πελατών,
 3. πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
 4. συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων της αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής,
 5. διαρκή βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων,
 6. μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών,
 7. βελτίωση της ελκυστικότητας και διεθνοποίησης της εταιρείας,
 8. υιοθέτηση όλων των απαραιτήτων διεργασιών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εταιρείας, η οποία ανατροφοδοτεί με τη σειρά της το σχεδιασμό της Στοχοθεσίας,
 9. προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας,

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους αποδέκτες, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις γνώσεις και τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η «Fasma Hellas» έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης.

 • Για τη διαχείριση της ποιότητας η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Όλα τα παραπάνω δομούν ένα στιβαρό και αδιάρρηκτο πλαίσιο υποστήριξης, ελέγχου και διοίκησης του Συστήματος Διαχείρισης.

Η Πολιτική  Διαχείρισης Ποιότητας υλοποιείται μέσω:

 • της δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • της θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διαχείρισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική της εταιρείας,
 • τη διάχυσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • τους εσωτερικούς ελέγχους.

Η διοίκηση της «Fasma Hellas» θεωρεί πως το Εσωτερικό Συστήματος Διαχείρισης είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης της λόγω:

 1. Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών.
 2. Της μείωσης του κόστους.
 3. Της αποδοτικότερης οργάνωσης.
 4. Της προώθησης της καινοτομίας.

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές Ανασκοπήσεις Διοίκησης.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και το συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διεργασιών απαιτεί:

 1. Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 2. Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 3. Προσδιορισμός των εισερχομένων και εξερχομένων πληροφοριών.
 4. Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 5. Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 6. Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 7. Διαδικασία ώστε να φροντίζει συστηματικά να αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις, (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών (Προληπτικές Ενέργειες).

Η μη τήρηση της παρούσας πολιτικής δημιουργεί νομικές και μη νομικές συνέπειες.

Η Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας της «Fasma Hellas» δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα ενδιαφερόμενα μέρη της ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διαχείριση ποιότητας που τους αναλογεί.